Już w lutym rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego

i

Autor: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu - już w lutym rusza nabór do Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2023-02-06 9:50

Pracodawca będzie mógł sfinansować kurs czy studia podyplomowe dla swoich pracowników - mowa o tegorocznej edycji Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na ten cel trafiło ponad 2 miliony złotych. Placówka organizuje spotkania informacyjne dla pracodawców, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach KFS.

Są środki na szkolenia pracowników i pracodawców. Ponad 2 miliony złotych trafiło do Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.​ - Jest to oferta skierowana do osób zatrudnionych - informuje Ewelina Dusza kierownik działu poradnictwa zawodowego i szkoleń dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu:

To między innymi kursy, czy studia podyplomowe dla pracujących. O środki z KFS mogą ubiegać się może każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

- Ruszamy też ze spotkaniami informacyjnymi -dodaje Dusza:

Jedno ze spotkań odbędzie się 7 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu o godzinie 10 i o godzinie 13. 9 lutego o godzinie 10 zapraszamy do Gozdu do Urzędu Gminy, a 10 lutego o godzinie 10 do Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zadzwonić pod jeden z numerów 386 70 01 lub 386 72 27.

Co roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustanawia obowiązujące priorytety dotyczące wydatkowania środków z KFS. Przed złożeniem wniosku warto się z nimi zapoznać. https://radom.praca.gov.pl/kfs-2023

Priorytety z limitu głównego KFS w 2023 r.:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia. 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych. 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety rezerwy KFS w 2023 r.:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W 2022 r. 852 osoby skorzystały z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To 149 umów z pracodawcami.